גירושין בישראל

קיצבת מזונות - ביטוח לאומי

"חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ב - 1972" נוצר כדי לאפשר לאישה לקבל דמי מזונות שנפסקו לה או לילדיה גם במצבים בהם אין באפשרותה לגבות אותם מן הגבר שחוייב בהם.

זכאות לקבלת קיצבת מזונות

הביטוח הלאומי משלם לאישה קצבת מזונות חודשית, ובמקביל מנסה לגבות את החוב מן החייב באמצעות ההוצאה לפועל. במידה והגבייה הצליחה, והחייב שילם סכום הגבוה מן הסכום ששולם לאישה על ידי הביטוח הלאומי, יועבר ההפרש אל האישה.

קיימים מספר תנאים הצריכים להתקיים על מנת שהאישה תהיה זכאית לתשלום קיצבת מזונות:

  • האישה היא תושבת הארץ, ועדיין מתגוררת בארץ.
  • הגבר החייב היה תושב הארץ בעת מתן פסק הדין למזונות, או שהיה תושב הארץ ב-24 מתוך 48 החודשים שקדמו למתן פסק הדין.
  • האישה איננה מתגוררת עוד עם החייב.
  • האישה עברה מבחן הכנסות.

בנוסף, חייב להתקיים אחד מן התנאים הבאים:

  • יש בחזקת האישה ילד אחד לפחות
  • האישה איננה מסוגלת לכלכל את עצמה
  • האישה היא בת 60 ומעלה

גובה קצבת המזונות

גובה הקיצבה החודשית המגיעה לאישה מביטוח לאומי הוא על-פי הנמוך מבין האפשרויות הבאות:

  • התשלום שנקבע לאישה בפסק דין - התשלום שנפסק לטובתה עבור דמי מזונות אישה ודמי מזונות ילדים.
  • התשלום המוגדר בתקנות - סכומים המוגדרים לפי גיל האישה, מספר הילדים שיש לה והכנסתה מעבודה. פירוט בהמשך.

התשלום ימשך לאורך התקופה שנקבעה בפסק הדין, כלומר כל עוד מוטלת על החייב חובה לשלמם, וכל עוד האישה נמצאת בארץ.

אם הגבר שילם לאישה חלק מן המזונות אותם הוא חייב לה, על האישה לדווח על כך לביטוח הלאומי, וסכום זה יקוזז מן הקיצבה המשולמת לה.

גביית חוב באמצעים אחרים

על מנת לקבל את התשלום מן הביטוח הלאומי, האישה צריכה להימנע מנסיון לגבות את החוב בעצמה דרך ההוצאה לפועל. אם כבר החלה בתהליך גבייה, עליה להפסיקו.

רק במידה וגובה הקיצבה שנקבעה לה על-ידי הביטוח הלאומי קטן מסכום דמי המזונות שנקבעו לה בפסק הדין, רשאית האישה לפנות בכל זאת אל ההוצאה לפועל על מנת לגבות את ההפרש, וזאת מבלי לפגוע בזכותה להמשיך לקבל קיצבה מן הביטוח הלאומי.

תקנות הביטוח הלאומי - סכומי קצבאות (יולי 2004)

אישה שעדיין לא מלאו לה 55 שנים

  סכום

הגמלה

נקודת איפוס

הגמלה*

אישה בלי ילדים שהגישה תביעה

לפני 1 בינואר 2003

1,567 2,337
אישה בלי ילדים שהגישה תביעה

אחרי 1 בינואר 2003

1,393 2,668
אישה עם ילד אחד 2,333 4,374
אישה עם שני ילדים ויותר 2,716 5,012
אישה שנישאה שוב ושיש עמה ילד אחד 1,570 3,102
אישה שנישאה שוב ושיש עמה שני ילדים ויותר 2,270 4,269
ילד אחד שאינו בהחזקת אמו 1,570 2,589
שני ילדים שאינם בהחזקת אמם 2,270 3,728
לכל ילד נוסף שאינו בהחזקת אמו 696 994

*

אם ההכנסה של הזוכה מעבודה ומגמלאות מחליפות שכר נמוכה מנקודת איפוס הגמלה, היא תהיה זכאית לדמי מזונות. אם הכנסתה גבוהה היא לא תהיה זכאית לדמי מזונות.

אישה בת 55 שנים ומעלה

  סכום

הגמלה

נקודת איפוס

הגמלה*

אישה בלי ילדים שהגישה תביעה

לפני 1 בינואר 2003

1,741 3,805
אישה בלי ילדים שהגישה תביעה

אחרי 1 בינואר 2003

1,741 3,805
אישה עם ילד אחד 2,789 5,831
אישה עם שני ילדים ויותר 3,485 6,991
אישה שנישאה שוב ושיש עמה ילד אחד 1,570 3,799
אישה שנישאה שוב ושיש עמה שני ילדים ויותר 2,270 4,966

*

אם ההכנסה של הזוכה מעבודה ומגמלאות מחליפות שכר נמוכה מנקודת איפוס הגמלה, היא תהיה זכאית לדמי מזונות. אם הכנסתה גבוהה היא לא תהיה זכאית לדמי מזונות.

המקור: המוסד לביטוח לאומי.