גירושין בישראל

ביטול ייפוי מתמשך

Indoor-shot-of-mature-couple-at-home-signing-documents-together-Senior-man-and-woman-sitting-on-sofa

בית המשפט קיבל בקשה לביטול ייפוי כוח מתמשך

אב שחתם על ייפוי כוח מתמשך בו מינה את בנו כמיופה כוחו ביקש לבטל את ייפוי הכוח בטענה כי הוא לא ידע על מה חתם. אולם האפוטרופוס הכללי הודיע לאב כי הוא מנוע מלבטל את ייפוי הכוח. לאור זאת נאלץ האב לעתור לבית המשפט אשר קיבל את בקשתו וביטל את ייפוי הכוח המתמשך.

עובדות המקרה

במסגרת פסק דין שניתן על-ידי בית משפט לענייני משפחה בבאר שבע, נדונה בקשה לביטול ייפוי כוח מתמשך שאושר על-ידי האפוטרופוס הכללי שערך אדם כבן 75 שנים שהנו אב לשמונה ילדים, ובו הוא מינה את אחד מילדיו כמיופה כוחו לטפל בענייניו הרכושיים, האישיים, והרפואיים.

מפסק הדין עולה, כי במהלך חודש דצמבר 2017 הופקד ייפוי הכוח המתמשך על-ידי עורך דין שערך עבור האב את ייפוי הכוח, בעוד שמספר ימים בלבד לאחר מכן הגיש הבן שמונה כמיופה כוח - הצהרה לאופוטרופוס הכללי, בה הצהיר כי אביו כבר אינו מסוגל לדאוג לענייניו ואליה צירף תעודת רופא החתומה על-ידי פסיכיאטר שאישרה את מצבו הרפואי של האב.

אולם מספר ימים לאחר שייפוי הכוח המתמשך הופקד במשרדי האפוטרופוס הכללי, מסר האב לאפוטרופוס הכללי הודעה בה הוא ביקש לבטל את ייפוי הכוח וטען בין היתר, כי לא נאמר לו על מה הוא חתם ולא הוסברו לו ההשלכות של ייפוי הכוח המתמשך עליו חתם, ובעקבות הודעה זו הודיע האפוטרופוס הכללי לבנו של האב על ביטול מסמך ייפוי הכוח המתמשך.

אולם לאחר הודעת האפוטרופוס הכללי הסתבר כי האב מנוע מביטול ייפוי הכוח המתמשך, לנוכח סעיף הכלול בייפוי הכוח בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות הקובע, כי ממנה במסגרת ייפוי כוח יהיה רשאי לקבוע במפורש שייפוי הכוח המתמשך ימשיך לעמוד בתוקפו גם אם יודיע על רצונו לבטלו כאשר הוא לא יהיה כשיר, ולכן האפוטרופוס הכללי הודיע לאב כי הוא לא יכול לבטל את ייפוי הכוח לאחר שנכנס לתוקף.

לאחר מכן שלח הבן מכתב לאב שהוכתר כ-"מכתב פרידה" בו הוא כתב בין היתר, כי אביו נשבר מהלחצים שהופעלו עליו על-ידי בני המשפחה, והודיע לאביו כי הוא נפרד ממנו לעולמים.

טענות האב

בעקבות סירובו של האפוטרופוס הכללי, הגיש האב לבית המשפט בקשה לביטול ייפוי הכוח המתמשך שנחתם על-ידו ובה שב וטען בין היתר, כי הוא הוחתם על ייפוי הכוח מבלי שידע על מה הוא חותם ומתוך הטעיה והשפעה בלתי הוגנת של בנו כלפיו, שלקח אותו לעורך דין כדי לערוך ייפוי כוח על מנת להקנות לבנו סמכויות, תוך שטען בפניו כי חתימתו נדרשת לצורך קבלת שעות נוספות של מטפלת מטעם המוסד לביטוח לאומי.

עוד טען האב, כי לאחר שנודע לו על כך שהוא חתם על ייפוי כוח מתמשך לאחר שקיבל מכתב מהאפוטרופוס הכללי בו נמסר לו על כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח, הוא פנה לבנו ולמשרדי האפוטרופוס על מנת לבטל את ייפוי הכוח שניתן לטענתו בניגוד לרצונו. עוד הוסיף וטען האב, כי הוא אומנם חולה במחלה, אך מבחינה שכלית הוא בריא ולכן לא התקיים התנאי לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח לפיו היה עליו להיות לא כשיר שכלית על מנת שייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף.

טענות הבן והאפוטרופוס הכללי

כנגד טענות אלה טען הבן שמונה כמיופה כוח בין היתר, כי אביו חתם על ייפוי הכוח כדין ובעת שהוא הבין על מה הוא חותם ולאחר שהוא זה שביקש לערוך את המסמך, וכי אביו ניפגש עם עורך הדין שערך עבורו את ייפוי הכוח 3 פעמים ואף שוחח עמו בנפרד ושלא בנוכחותו.

עוד טען הבן, כי אביו מבקש לבטל את ייפוי הכוח לנוכח לחצים המופעלים עליו מצד יתר ילדי וכי אין לו כל עניין אישי ברכושו, ושייפוי הכוח נכנס לתוקף לאור תעודת רופא בדבר מצבו הרפואי והקוגניטיבי של אביו.

האפוטרופוס הכללי שצורף כצד להליך טען בין היתר באמצעות נציגיו, כי מאחר והאב כלל במסגרת ייפוי הכוח סעיף הכובל אותו מלבטל את ייפוי הכוח, לא היה לאפוטרופוס סמכות לבטל את ייפוי הכוח לאחר שהוא נכנס לתוקף והוצגה תעודת רופא, וכי האפוטרופוס הכללי מונה לנהל את מרשם ההפקדות של ייפוי הכוח בלבד ואינו מוסמך לבדוק טענות הנוגעות לאמיתות מסמך ייפוי הכוח.

החלטת בית המשפט

בית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע דן בטענות הצדדים והחליט לקבל את בקשתו של האב וביטל את ייפוי הכוח שחתם, לאחר שקבע כי ייפוי הכוח המתמשך פקע לנוכח מכתב הפרידה ששלח הבן לאביו בו כתב הבן כי הוא נפרד ממנו לעולמים.

בית המשפט קבע בין היתר, שמכתב פרידה ששלח הבן לאביו היווה למעשה כהודעת ביטול באשר למינויו כמיופה כוח בו הוא הודיע כי הוא לא היה מעוניין לשמש כמיופה כוח של האב, ולכן לאחר מכן ייפוי הכוח פקע והבן לא יכול היה לחזור בו מהודעתו זו: "לסיכום, ומשקבעתי כי יפויי הכוח המתמשך נשוא הבקשה שבפני פקע , הרי שהוא מבוטל" כך נקבע בפסק הדין.

מאמר זה נכתב על-ידי עו"ד אהוד פאי, המוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך מטעם האפוטרופוס.

אין במאמר זה בכדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.