גירושין בישראל

דוגמא להסכם ממון

דוגמא להסכם ממון שנערך ונחתם ברמת דוד. ביום 7 לחודש אוקטובר שנת 2019

ב י ן :

.....האישה.............................................................................................

-מצד אחד-

ל ב י ן:

......הגבר.............................................................................................

מצד שני-

הואיל והצדדים מקיימים ביניהם קשרי חברות אמיצים מזה כ- 3 שנים, ומתכוונים להמשיך בקשרים אלו, ואולי אף להעמיקם ולהיקשר בקשר של נישואין בעתיד.

והואיל והצדדים כבר חולקים קורת גג משותפת.

והואיל והצדדים מקיימים יחסי שיתוף כלכליים, אך ברצונם להפסיק אותם.

והואיל ולכל אחד מהצדדים רכוש רב, שנצבר במהלך חייו, וגם מקצוע המפרנס אותו בכבוד.

והואיל הצדדים היו נשואים בעבר ולכל אחד ילדים וקרובים אחרים מנישואים אלו.

והואיל וברצון הצדדים להסדיר את יחסי הממון ביניהם הן ביחס לרכוש שצברו עד כה, והן ביחס לרכוש, לזכויות, להכנסות ולתקבולים, מכל סוג שהוא, שיצבור כל אחד מהם בעתיד, וזאת ללא כל קשר לאופי ולהגדרת היחסים בין הצדדים בעתיד, לרבות במקרה של נישואין.

והואיל והצדדים מבקשים, חד משמעית, לא ליצור ביניהם כל מערכת של שיתוף כלכלי – לא ברכוש, לא בהכנסות ולא בתקבולים ולא בזכויות, מכל סוג שהוא, למעט האמור בסעיף 5 להלן, וזאת בכל תנאי, גם אם ישתנו בעתיד הדינים החלים על מערכות יחסים בין בני זוג, ככל שהדבר יתאפשר מבחינה חוקית.

והואיל והצדדים מבקשים ליתן תוקף משפטי מחייב, ובלתי חוזר, להסכם זה.

לפיכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

**המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

**מוסכם במפורש בין הצדדים תחול הפרדה כלכלית ורכושית מוחלטת, בכל עת, ובכל צורת מגורים ו/או יחסים, לרבות נישואין.

**חתימת הסכם זה תעשה, אך לשם הזהירות, בפני נוטריון, על מנת ליתן לו גם תוקף משפטי מחייב של הסכם ממון בטרם נישואין.

**מוסכם במפורש בין הצדדים כי כל הנכסים, הזכויות, התקבולים הכספים, ההכנסות והמתנות, מכל מקור שהוא, לרבות מיגיעה אישית, בין שהיו בבעלותו של מי מהצדדים ערב היכרותם, ובין שהגיעו לידיו או נרכשו על ידו לאחר היכרותם ו/או בעתיד ו/או במהלך התקופה בה הצדדים מקיימים קשרים מכל סוג שהוא, יישארו בבעלותו הבלעדית של בן הזוג שאותם תקבולים כספים או נכסים הגיעו אליו, או שייכים לו, ו/או שקיבלם. ברור אפוא כי במסגרת זו ייכללו אף זכויות סוציאליות, כספי פיצויי פיטורים, קופות תגמולים ו/או קופת גמל ו/או קרנות מכל סוג שהוא, וכן תוכניות חסכון ע"ש מי מבני הזוג ו/או מי מטעמם.

**החריג היחידי להפרדה הכלכלית והרכושית המוחלטת, בה חפצים הצדדים, היא ההסכמה כי כל אחד מהצדדים מסכים כי לאחר מותו יהא הצד השני זכאי לקבל גמלת בן זוג, ככל שתגיע לו ספציפית, ממקום עבודתו של בן הזוג שהלך לעולמו, ולא על חשבון שאירים אחרים.

**מובהר בזאת כי אם חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג 1973 (להלן: "החוק") חל, או יחול, על היחסים בין הצדדים, אזי מסכימים הצדדים כי כל הרכוש וההכנסות של כ"א מהצדדים, שישנם ו/או שיהיו, מוצאים בזאת, מכוח הסכם זה, מתחולת הסדר איזון המשאבים, הקבוע בחוק ו/או מכל הסדר אחר, אם יחול בעתיד, ומסכימים במפורש כי רק ההסכמות המפורטות בהסכם זה יחולו עליהם.

**כל צד מובהר רשאי לנהוג ברכושו ובהכנסותיו כראות עיניו, להעבירו לכל מי שיחפוץ, ולקבל ביחס אליו כל החלטה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ובכל דרך שהיא. מובהר בפירוש כי תנייה זו לא תשתנה גם אם יבחר אחד הצדדים, אם באופן חד פעמי, ו/או בדרך קבע, ליתן לצד השני כספים, מתנות או העברות, תהיה מטרתם אשר תהיה. לפיכך, גם שיפורים או שיפוצים בנכס של אחד הצדדים, או מתנות של צד לצד השני ו/או לקרוביו יחשבו כמתנה בלתי הדירה, ומי מהצדדים לא יהיה זכאי לפיצוי או קיזוז בגינה בעת פרידה או גירושין.

**מגורים משותפים בנכס השייך למי מהצדדים לא יקנו כל זכות שהיא בנכס לצד שאינו בעל הנכס. צד זה מתחייב לפנות את הנכס תוך 45 יום, מהיום בו תתקבל דרישה מהצד שהוא בעל הנכס. תנאי זה יהיה בר אכיפה עצמאית, גם אם יתנהלו הליכים אחרים בין הצדדים.

**הסכם זה מאיין מעיקרה הסכמים קודמים והבטחות, מכל סוג שהוא, מפורשים ו/או מכללא, אם נעשו בין הצדדים.

**הצדדים מאשרים כי עשו הסכם זה מתוך הסכמה חופשית, כי קיבלו ייעוץ משפטי טרם חתימתו, וכי הוסברו להם תוכנו והמשמעות המשפטית שלו.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

האישה הגבר